Projekt - Komplexní poradenství romským rodinám

Naším cílem je v rámci tohoto projektu:

 

-  zvýšit povědomí romských rodin s dítětem nebo s dětmi v předškolním věku důležitost předškolní přípravy jejich dítěte;

-  cíleně motivovat co nejvíce romských rodičů dětí v předškolním věku k umístění jejich dítěte do mateřské školy nebo do jiného zařízení s plně nebo částečně organizovanou předškolní přípravou;

-  vést rodiny k pravidelné práci s jejich dítětem předškolního věku zaměřené na kvalitní osvojení návyků potřebných pro zahájení povinné školní docházky;

-  pomoc při vyhledání volného místa v MŠ nebo v jiné instituci poskytující pravidelnou a systematickou předškolní přípravu;

-  snažit se zvýšit aktivní spolupráci romských rodin s dětmi předškolního věku s mateřskými školami nebo s jiným zařízením s plně nebo částečně organizovanou předškolní přípravou, které navštěvuje jejich dítě.

 

 

Specifické cíle projektu:

 

A.  Podpora zvyšování účasti dětí ohrožených sociálním vyloučením v předškolním vzdělávání, především v mateřských školách.

 

Poradenství rodinám – ve spolupráci s městskými částmi a s poradním sborem romských poradců  Hlavního města Praha.

 

B.  Podpora aktivit zvyšujících připravenost dětí pocházejících ze sociokulturně  znevýhodněného prostředí na úspěšné zahájení školní docházky.

 

   I.  Workshopy pro rodiny s předškolními dětmi s praktiky domácí práce s předškolním dítětem.

  II.  Metodické vedení pedagogů MŠ zaměřené na specifika práce s romským  dítětem a s jeho rodiči

  III.  Kurz předškolní přípravy pro předškolní dítě a jeho rodiče zaměřený i na stimulaci rodičů dítěte k pravidelné práci s dítětem

 

C.  Podpora aktivit směřujících k zapojení rodiny do předškolního vzdělávání dětí, aktivit vytvářejících podmínky pro zvyšování informovanosti rodičů v oblasti předškolního vzdělávání.

 

Vytisknout