Prevence kriminality


Projekt je v roce 2017 financován Magistrátem hlavního města Prahy odborem prevence kriminality.

Hlavním cílem projektu je realizovat aktivity v oblasti prevence kriminality, protidrogové a zviditelnit romskou kulturu v Domě národnostních menšin formou výstav, přednášek, koncertů a seminářů  směrem k majoritní společnosti.

Projekt je zaměřen na rozvíjení aktivit pro děti a mládež. Hlavní důraz je kladen na vzdělávací a preventivní aktivity směrem k romské komunitě. Jednou z osvědčených forem ochrany dětí před nežádoucími jevy je nabídka nejrůznějších činností pro děti a mládež ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Účast dětí v klubu lze jednoznačně označit jako významnou prevenci sociálně-patologických jevu. Posilují se jejich zájmy, iniciativa, sociální a komunikační schopnosti. Sociální vyloučení mnoha členů romské komunity na území hlavního města Prahy se stále udržuje mimo jiné i nedostatečným vzděláním a s ním související malou konkurenceschopností na trhu práce. Občanské sdružení RomPraha se snaží vedle začlenění dospělých Romů do pracovního procesu o pomoc romským dětem a mládeži při procházení vzdělávacím systémem. Tímto projektem usilujeme o rozšíření činnosti občanského sdružení o aktivity spojené se vzděláváním (předškolní příprava a doučování a dále o besedy a přednášky na téma sociální, prevence kriminality, bezpečnost, lidská práva a národností menšiny, výchova a vzdělávání, kultura a dějiny Romů).


Vytisknout