Komplexní poradenství romským rodinám a vedení romských rodin s cílem zvýšení zapojenosti romských dětí do institucionalizované předškolní přípravy

Projekt financován MŠMT


Projekt je v roce 2016 financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Naším cílem je v rámci tohoto projektu je zvýšit povědomí romských rodin s dítětem nebo s dětmi v předškolním věku důležitost předškolní přípravy jejich dítěte.

- cíleně motivovat co nejvíce romských rodičů dětí v předškolním věku k umístění jejich dítěte do mateřské školy nebo do jiného zařízení s plně nebo částečně organizovanou předškolní přípravou;

- vést rodiny k pravidelné práci s jejich dítětem předškolního věku zaměřené na kvalitní osvojení návyků potřebných pro zahájení povinné školní docházky;

- pomoc při vyhledání volného místa v MŠ nebo v jiné instituci poskytující pravidelnou a systematickou předškolní přípravu;

- snažit se zvýšit aktivní spolupráci romských rodin s dětmi předškolního věku s mateřskými školami nebo s jiným zařízením s plně nebo částečně organizovanou předškolní přípravou, které navštěvuje jejich dítě.

Vytisknout